1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Aliupseerit ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Aliupseeriliiton tarkoitusperien mukaisesti:

 • edistää jäsenten ammatillista järjestäytymistä,
 • valvoa heidän palkkauksellista, ammatillista, sosiaalisia ja oikeudellisia etuuksia sekä
 • edistää heidän ammattitaidollisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiään.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • tekee esityksiä ja aloitteita, käy neuvottelua ja antaa lausuntoja,
 • harjoittaa koulutus –ja valistustyötä järjestämällä kursseja, tiedotus, esitelmä ja juhlatilaisuuksia sekä
 • järjestää fyysistä kuntoa kohottavia kilpailuja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä arpajaisia ja rahankeräyksiä.Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta, harjoittaa majoitus –ja ravitsemusliikettä sekä kioskikauppaa. Näitä toimintoja varten yhdistys hankkii tarvitsemansa asianomaiset luvat.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, kunnia-ja ainaisjäsenet. Kunniajäseniä lukuun ottamatta yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla jäsenryhmittäin erisuuruinen. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksussa tulee huomioida kulloinkin voimassa oleva Aliupseeriliiton määräämä jäsenmaksu.

Yhdistyksen hallitus voi toistaiseksi vapauttaa jäsenmaksujen maksamisesta yhdistyksen jäsenen, joka palkattoman virkavapauden tai siihen verrattavan muun syyn taikka työttömyyden vuoksi on työansioita vailla. Vapautusta on jäsenen anottava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta.

Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla valtion palveluksessa olevat aliupseerit ja sopimussotilaat tai heihin verrattavat henkilöt.

Kunniajäsenet
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa tehdyn päätöksen perusteella kutsua yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti edistäneitä tai muulla tavalla ansioituneita henkilöitä. Päätöksen tekoon vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneiden äänimäärästä. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä häntä voida valita yhdistyksen hallitukseen.

Ainaisjäsenet
Ainaisjäseneksi voidaan kutsua reserviin siirtyneet yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta hyväksyä ainaisjäseneksi myös muiden yhdistysten reserviin siirtyneitä jäseniä. Ainaisjäsenellä ei ole äänioikeutta eikä häntä voida valita yhdistyksen hallitukseen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä-kuusi (4-6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, siten että puolet varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa, ensiksi erovuorossa olevat hallituksen jäsenet määrätään arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus voi toimintansa edistämiseksi asettaa jaostoja tai toimielimiä, jotka on mainittava vuoden lopussa tehtävässä toimintakertomuksessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § Hallituksen tehtävänä on mm.

 • johtaa yhdistyksen toimintaa ja valvoa yhdistyksen sääntöjen noudattamista sekä ryhtyä toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi ja edistämiseksi,
 • huolehtia yhdistyksen omaisuudesta ja siitä, että tilinpäätös tehdään määräaikana,
 • tehdä seuraavalle toimivuodelle tulo-ja menoarvio ehdotus,
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistaa niille esitettävät asiat,
 • laatia kertomus toimintavuodelta vuosikokoukselle esitettäväksi,
 • toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset,
 • hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet, pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja heidän osoitteistaan,
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen hallituksen ulkopuolelta valitut toimihenkilöt sekä valvoa heidän toimintaansa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuu vapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. päätetään ylijäämän käytöstä
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja varsinaiset jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle
 10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 11. valitaan edustajat liiton kokouksiin
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka yhdistyksen kokous toteaa kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä kiireelliseksi.

Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heidän estyneenä ollessa iältään vanhin läsnä oleva hallituksen jäsen. Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti kokoon kutsuttu.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Valtuutetun voi asettaa jäsen, joka itse on estynyt saapumasta kokoukseen. Kokoukseen osallistuvalla jäsenellä saa olla enintään kolme (3) valtakirjaa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.